Update ontwikkelingen rondom nieuwbouw

Het grote multifunctioneel sport accommodatie (MFSA) naast Rugby Club Waterland (RCW) is bijna klaar en wordt 23 september officieel geopend. Nu wordt de verder ontwikkeling van ons sportcomplex en de reconstructie van de Van IJsendijkstraat actueel.
Er is op dit moment een verschil van inzicht tussen de gemeente en RCW over de exacte invulling en positionering van ons clubgebouw en de ligging van het tweede veld. Dit is er een situatie waar ook de media interesse in toont. De eerste publicaties over deze problematiek zijn reeds verschenen. Als bestuur hechten wij eraan dat onze sponsors, partners en relaties goed op de hoogte zijn van het hoe en waarom, vandaar deze nadere toelichting.
 
Ontwikkeling van de club
De club heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hierbij een korte toelichting op de belangrijkste zaken:

 • Het eerste herenteam speelt nu 4 jaar duurzaam in de ereklasse, het hoogste competitieniveau in Rugby Nederland.
 • Het damesteam speelt ook twee jaar op het hoogste niveau in de competitie. Daarnaast zijn zij voor het seizoen 2016/2017 sportteam van het jaar geworden in Purmerend!
 • De jeugdafdeling is verdubbeld in ledental
 • Er is er grote bloeiende Bootcamp groep
 • Wekelijks sporten er mensen met een beperking bij ons op de club
 • Jaarlijks worden door onze club circa 200 clinics op scholen verzorgd, waarvan vele op ons complex
 • De club is qua organisatie verder geprofessionaliseerd
Succes geeft nieuwe uitdagingen
Nu brengt zo’n succesvolle periode ook nieuwe uitdagingen met zich mee, met gevolgen voor de voorzieningen op het complex. De velden worden veel intensiever gebruikt, inclusief  de randen daaromheen. Er komt een steeds grotere druk op de faciliteiten en op capaciteit en kwaliteit van de horecavoorzieningen. Door een groeiende en veranderende toeschouwersschare worden er hogere eisen gesteld aan de representativiteit van het complex o.a. voor sponsors en relaties van buiten de club.
 
“Unieke kans”
Als gevolg van de bouw van het grote multifunctionele sportcentrum bij ons op het sportcomplex is het overleg tussen gemeente en RCW in gang gezet.  Deze bouw heeft immers grote gevolgen voor onze accommodatie. Het clubhuis is ons eigendom en destijds met eigen middelen van RCW gerealiseerd. Door dit proces is er een kans ontstaan om onze accommodatie ook toekomstbestendig te maken voor de komende 30 jaar. De gemeente heeft een “nieuw voor oud” budget beschikbaar gesteld. Extra voorzieningen voor de toekomst zullen echter door onszelf moeten worden opgebracht. Daarnaast heeft de gemeente al reeds een kunstgrasveld gerealiseerd, in plaats van ons oude natuurgrasveld.
 
Dynamische jaren vragen om herbezinning
Nu wij op het punt komen van de verdere invulling van de herstructurering van het complex is een herbezinning op zijn plaats, gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen. De ontwikkeling van het totale plan heeft 10 jaar geduurd en in die 10 jaar is er veel veranderd. Nu de mogelijkheid zich nog voordoet willen wij op een aantal punten het nu voorliggende plan van de gemeente verbeteren:
 • Toevoegen van goede en aantrekkelijke publiekvoorzieningen. Doormiddel van een geïntegreerde tribune op 1,6 meter boven het maaiveld voor een goed uitzicht vanuit ons clubgebouw
 • Een betere meer ontlastende verkeersinrichting, vooral voor onze buren in de sportbuurt. Dit is van belang gezien de verdubbeling van de verkeersbewegingen in de afgelopen 4 jaar
 • Een aansprekend ontwerp van het clubgebouw dat recht doet aan onze status als een van de meest gerenommeerde rugbyclubs in Nederland
 • Het kunnen hosten van aansprekende wedstrijden en toernooien, zoals recentelijke de interland Nederland A – Engeland Counties
 • Het kunnen hosten en faciliteren van groepen met een op de maatschappij gerichte doelstelling
 • Een clubgebouw en een inrichting van het complex die een goede en efficiënte bedrijfsvoering kunnen waarborgen
Problemen Gemeente – RCW
Onze actie tot verbetering van het plan heeft echter het nodige bij de gemeente los gemaakt. Het College van Burgemeester en Wethouders wil “door” en ervaart onze aanpassingen als lastig en vertragend.
De gemeente heeft daarop een 14-tal bezwaren/belemmeringen benoemd die door de bouwcommissie en het bestuur zijn onderzocht en waarvan wij van mening zijn dat geen van alle valide blijken. Dat hebben wij per brief met bijlagen aan het College van Burgemeester en Wethouders toegelicht. Vervolgens hebben wij aangeboden hierover in gesprek te gaan. Het College volhardt echter in haar standpunt en spreekt nu van “een impasse”. Dit terwijl wij nog in de veronderstelling waren met elkaar in overleg te zijn

In deze fase zitten wij nu en achten het belang voor onze club dusdanig groot dat wij gemeend hebben nu ook de Gemeenteraad en andere partijen te betrekken bij het verschil van inzicht en ons te beraden over verdere mogelijkheden.
Dat “de zaak” nu op straat is komen te liggen vinden wij zeer spijtig. Maar het College heeft gemeend in openbare stukken aan de fracties daarvoor de eerst stap te zetten. Ook wij zijn uiteraard gevraagd door de media om te reageren en hebben dat ook gedaan.

Ik hoop u namens het bestuur voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Na het zomerreces zullen wij een informatiebijeenkomst beleggen tijdens een wedstrijd van ons eerste team. Hier kunnen geïnteresseerde sponsors, partners en relaties vragen stellen over de plannen en de voorgang in het proces.

 
Namens bestuur en bouwcommissie
Robert Jonk
Voorzitter RC Waterland
Geplaatst in Nieuwbouw, Rugby.