Bij dezen nodigen we jullie uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) te houden op woensdag 9 januari 2019 (aanvang 20.00 uur). Het onderwerp van deze BALV is de besluitvorming over het nieuw te bouwen clubgebouw en de aanleg van de Athletic Skills Garden.

De volgende besluiten zullen hiervoor aan de vergadering worden voorgelegd:

1. Toestemming een contract aan te gaan met Jonkers Aannemingsbedrijf BV en de Gemeente Purmerend inhoudende het bouwen van een nieuw clubgebouw en daarop volgend de overdracht en sloop van het bestaande gebouw en beëindigen van de lopende erfpachtovereenkomst.

2. Toestemming voor het aangaan van een nieuwe erfpachtovereenkomst voor het perceel waar het nieuwe gebouw gebouwd zal worden.

3. Toekenning van het budget benodigd voor de bouw van het gebouw en de aanleg van de Athletic Skills Garden.

4. Toestemming voor het aangaan van een financieringsovereenkomst onder borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente Purmerend tot een maximum van EUR 200.000,=

Tijdens de vergadering zullen de plannen en de te sluiten overeenkomsten nader worden toegelicht. Gezien het vertrouwelijke karakter van deze overeenkomsten kunnen zij niet worden rond gestuurd. Voor een toelichting op het benodigde budget, de financiering daarvan en de gevolgen op de begroting van de Vereniging de komende jaren, verwijzen wij gaarne naar de bijlage van deze uitnodiging.

Wij geven de mogelijkheid om voorafgaand aan de BALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Krijgsman