Beste Waterlanders, zoals bekend zijn de bouwcommissie en het bestuur al lang in gesprek met de gemeente Purmerend over nieuwe velden en een nieuw clubhuis. Deze gesprekken zijn nu dan toch in een stadium gekomen dat er binnenkort definitieve afspraken gemaakt kunnen gaan worden. Deze afspraken betreffen met name de aanleg en het gebruik van een kunstgras- en een natuurgrasveld, en de plaats waar het nieuwe clubgebouw gebouwd gaat worden.

Tijdens de gesprekken met de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden op tafel gekomen voor de plaats van onze nieuwe accommodatie en de voorwaarden waaronder het plan uitgevoerd kan worden. Eerdere ideeën voor zowel de locatie van de velden als van het gebouw zijn de revue gepasseerd en weer afgewezen vanwege bezwaren van ons, van de gemeente of van omwonenden. Het ziet er nu naar uit dat binnenkort eindelijk overeenstemming bereikt kan worden, waarbij er zoveel mogelijk aan de wensen van alle betrokkenen tegemoet wordt gekomen.

Het dagelijks bestuur is nu bezig de onderhandelingen af te ronden, waarna diverse contracten (over het gebruik van de velden, over de bouw, de erfpacht, etc.) met de gemeente gesloten gaan worden. Voor het definitief sluiten van deze contracten, is toestemming van de ALV vereist. Omdat we voor het begin van de competitie natuurlijk een veld nodig hebben, zullen wij daarom elk van deze contracten tekenen onder het voorbehoud van goedkeuring door de ALV. We zullen dit de komende weken doen, voor zover dat nodig is om het onderhandelingsproces succesvol voort te zetten.

Op 1 juli a.s. willen wij een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen waarin wij dan het totale pakket aan afspraken aan de ALV ter goedkeuring aanbieden. De bouwcommissie zal dan het plan presenteren voor een compleet nieuw clubgebouw, twee nieuwe rugbyvelden en een nieuwe infrastructuur eromheen (hekwerk, lichtmasten, rugbypalen, dug-outs, straatwerk, etc.). Eindelijk kunnen we dan laten zien waar de sportfaciliteiten van RCW naar toe gaan, een ontwikkeling waar we trots op kunnen zijn.

Door middel van deze brief willen wij u tijdig op de hoogte stellen over de huidige stand van zaken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd aan de leden van het dagelijks bestuur stellen.

Met vriendelijke groet,

Jose Stander Voorzitter RC Waterland