Beste leden en ouders van jeugdleden,

Voor iedereen is het afgelopen jaar een jaar met beperkingen en regels als gevolg van de coronapandemie geweest. Tevens zijn veel van onze leden/vrijwilligers druk bezig geweest met de bouw van ons prachtige nieuwe clubgebouw, de sloop van het oude clubgebouw en de voorbereidingen van de aanleg van de ASM baan. Door deze ontwikkelingen zijn wij als bestuur in gebreke gebleven met betrekking tot het uitschrijven van een ALV in juni 2020 en november 2020. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op woensdag 25 augustus 2021 om 20:00 uur. Dit betreft een geïntegreerde jaarvergadering voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 . De financiële jaarverslagen van beide seizoenen en de verslagen van de kascontrole commissie zullen worden behandeld. Daarnaast zal de begroting voor komend seizoen 2021-2022 gepresenteerd worden. Ook staat de wisseling van het bestuur op de agenda. Wij geven je nu de mogelijkheid om daarover voorafgaand aan de ALV per mail vragen te stellen (secretaris@rugbyclubwaterland.nl). Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Agenda

1. Opening ALV door voorzitter

2. Notulen ALV 27 november 2019

3. Financieel jaarverslag 2019-2020

4. Verslag kascontrole commissie 2019-2020

5. Financieel jaarverslag 2020-2021

6. Verslag kascontrole commissie 2020-2021

7. Bestuurswisseling (zie bijgaande notitie voor aftredende bestuursleden en de voordracht voor nieuwe

bestuursleden)

8. Begroting seizoen 2021-2022

9. Rondvraag

De te behandelen stukken zijn twee weken voorafgaand aan de ALV online beschikbaar. Deze zijn beschikbaar op 11 augustus 2021. Ook zijn zij in te zien op het clubgebouw..

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij ondergetekende. Met vriendelijke groet,

Liesbeth Krijgsman

Secretaris RC Waterlandsecretaris@rugbyclubwaterland.nl

Notitie

Aftredende bestuursleden per 28 augustus 2021

1. Robert Jonk (Voorzitter)

2. Ton Termeulen (Penningmeester)

3. Liesbeth Krijgsman (Secretaris)

4. Erik Dobber (Hoofd Rugby)

Voordracht kandidaat-bestuursleden

1. Jelle Hofman (Voorzitter) & Bart van Diepen (Voorzitter)

2. Rob Klinkert (Penningmeester) & Bianka Laan (Penningmeester)

3. Wesley Blöte (Secretaris)

4. Dennis Bus (Hoofd Rugby)

Ben je een stemgerechtigd lid van Rugby Club Waterland en wil je jezelf kandidaatstellen voor één van bovenstaande functies volg dan de volgende procedure:

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ten minste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering. Het document waarmee betrokkene zich kandidaat stelt moet ondertekend zijn door ten minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het bestuur ambieert.