Beste leden en ouders van jeugdleden, bij deze nodigen we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 augustus 2015. Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Er staan belangrijke herzieningen van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda. Hiervoor dient tenminste 2/3 van de stemgerechtigd leden aanwezig te zijn. Ongeacht de opkomst zullen we inhoudelijk op de concepten ingaan. Mocht de opkomst onvoldoende zijn zal een volgende ALV plaatsvinden op 23 september waar we alleen tot stemming over zullen gaan.

Voor verder vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl

Agenda

20:00 Opening ALV door de voorzitter

 • Notulen ALV 3 oktober 2014
 • Wijziging statuten
 • Aanstellen vertrouwenscontact persoon
 • Wijziging huishoudelijk reglement
 • Up-date bouwcommissie
  - goedkeuring gebruiksovereenkomst en gebruiksvoorwaarden rugbyaccommodatie
 • Afwikkeling Hemelvaart Fundraising
 • Vacatures Penningmeester en Voorzitter

22:00 Sluiting

Stukken

De volgende stukken zijn ter voorbereiding opvraagbaar bij de secretaris:

 • Notulen ALV 31 oktober 2014
 • Nieuwe statuten RCW concept
 • Wijzigingen Statuten 2015 vs 1998
 • Voorstel vertrouwenscontactpersoon
 • Nieuw Huishoudelijk Reglement RCW concept
 • Gebruiksovereenkomst en gebruiksvoorwaarden rugbyaccommodatie
 • Profiel Penningmeester en Voorzitter

Deze stukken zullen ook ter inzage liggen op de club.