Beste leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de ALV op vrijdagavond 23 juni 2017. Dit betreft de tussentijdse ALV om de begroting voor komend seizoen 2017/2018 te presenteren en goed te keuren. Tevens zullen we de lopende zaken bespreken en is er mogelijkheid om vragen aan het bestuur te stellen.

Uitnodiging voor alle leden van Rugby Club Waterland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vrijdag 23 juni 2017

20:00 in de kantine van RC Waterland aan de van IJsendijkstraat 367

Agenda

  1. Opening ALV door voorzitter
  2. Goedkeuring notulen ALV 10 oktober 2016
  3. Benoeming nieuw bestuursleden
  • Maarten Rabelink in de functie van hoofd vereniging *
  • Jacqueline Jonk in de functie van afgevaardigde Kantine Commissie *
  1. Begroting seizoen 2017-2018
  2. Rondvraag

* Tegenkandidaten voor de functies kunnen tot zeven dagen voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Het document waarmee betrokkene zich kandidaat stelt moet ondertekend zijn door ten minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat.

De te behandelen stukken zijn vanaf 9 juni 2017 op te vragen bij de secretaris. Vanaf 13 juni zullen de stukken ter inzage liggen op de club. Voor verdere vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tessa Sonderman
Secretaris
RC Waterland