Beste leden en ouders van jeugdleden, op woensdag 1 november 2017 is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Dit betreft de ALV ter afsluiting van seizoen 2016-2017, de zogenaamde jaarvergadering. De verslagen van de commissies over het voorgaande jaar kan je gebundeld vinden in het verenigingsverslag. Wij geven je nu de mogelijkheid om daarover voorafgaand aan de ALV via mail vragen te stellen via secretaris@rugbyclubwaterland.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden en als je wilt bespreken we dit tijdens de ALV.

Agenda
 1. Opening ALV door de voorzitter (20:00 uur)
 2. Notulen ALV 23 juni 2017
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag kascontrole commissie
  – Decharge van de penningmeester
 5. Verenigingsverslag 2016-2017
 6. Bestuurssamenstelling
  – Aftredend secretaris: Tessa Sonderman, kandidaat-secretaris: vacature *
  – Herkiesbare bestuurders:
  o Jeugdvoorzitter Sjaak Berkelaar *
  o Hoofd Voorzieningen Martijn Schram *
  o Bestuurslid Ton Termeulen *
  o Penningmeester Ivo Tiekink *
 7. Stand van zaken nieuwbouw clubhuis
 8. Beleidsplan 2017-2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting (22:00 uur)

* Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies kunnen tot zeven dagen voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Het document waarmee betrokkene zich kandidaat stelt moet ondertekend zijn door ten
minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat. De te behandelen stukken zullen vanaf 18 oktober 2017 ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. Voor verdere vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Tessa Sonderman
Secretaris RC Waterland
secretaris@rugbyclubwaterland.nl